راهنمای بیماران
Smith (Sm) & Ribonucleoprotein (RNP) Antibodies
نام كامل آزمايش Smith (Sm) & Ribonucleoprotein (RNP) Antibodies
واحد تست  
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید