راهنمای بیماران
Reducing Substances
نام كامل آزمايش Reducing Substances, Urine
واحد تست  
نمونه ادرار راندوم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي تشخيص هاي افتراقي يک تست مثبت براي مواد احياء کننده در ادرار عبارتند از وجود فروکتوز، لاکتوز، گالاکتوز، مالتوز، آرابينوز، گزيلور، ريبوز، اسيد اوريک، اسيد آسکوربيک، کراتي نين، سيستئين، کتون ها، سولفانيل آميد، اسيد اگزاليک، اسيدهيپوريک، ساليسيلاتها و …

عملا” استفاده اصلي از اين تست جهت غربالگري کودکان مبتلا به گالاکتوزمي ارثي است

طريقه نگهداري در صورتيکه بلافاصله روي نمونه درآزمايشگاه کار انجام نمي شود آن را در يخچال بگذاريد
به اشتراک بگذارید