راهنمای بیماران
Parathyroid Hormone
نام کامل ازمایش Parathyroid Hormone-Related Protein, Serum
واحد تست pmol/L
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید