راهنمای بیماران
Parathyroid Hormone
نام کامل ازمایش Parathyroid Hormone, Serum
واحد تست pmol/L

pg/ml

نمونه سرم، در بعضي پروتکل ها پلاسما هم قابل قبول است
آمادگي بيمار بيمار بايد از نيمه شب ناشتا باشد ولي مي تواند آب بنوشد
زمان نمونه گيري  از آنجايي که PTH داراي ريتم سيرکادين است زمان نمونه گيري بايد جهت کاهش اختلاف بيولوژيک استاندارد شود
تداخل داروئي داروهايي که موجب افزايش کلسيم مي شوند عبارتند ازداروهاي ضد تشنج، استروئيدها،ايزونيازيد، ليتيم،ريفامپين و تيازيدها

داروهايي که باعث کاهش کلسيم مي شوند عبارتند از سايمتيدين، پروپرانولول، کلسي تونين،ميترامايسين، بي فسفوناتها و فني توئين همراه با فنوباربيتول

طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید