راهنمای بیماران
Organophosphate Pesticides
نام کامل ازمایش Organophosphate Pesticides, Urine, Blood, or Serum
واحد تست
نمونه ادرار ، خون يا سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري در صورتيكه آناليز بلافاصله صورت نمي گيرد نمونه را فريز كنيد
به اشتراک بگذارید