راهنمای بیماران
Occult Blood
نام کامل ازمایش Occult Blood,Stool
واحد تست mL
نمونه تست هاي گاياك

مطابق راهنماي كارخانه هاي سازنده

آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي ويتامين C و آنت اسيدها ممكن است موجب نتايج منفي كاذب در روش گاياك شوند بعضي داروها نيز موجب از دست رفتن خون از دستگاه گوارش در افراد سالم و مثبت شدن تست

مي شوند از جمله آسپرين، استروييدها، مشتقات rauwolfia ،داروهاي ضدالتهابي غيراستروييدي و

كلشي سين

طريقه نگهداري تاخير در آزمايش مي تواند تاثير منفي بر نتايج تست هاي گاياك داشته و نتايج تست Hemo Quant را هم تحت تاثير قرار دهد
به اشتراک بگذارید