راهنمای بیماران
Nitoblue Tetrazolium Test
نام کامل ازمایش Nitoblue Tetrazolium Test
واحد تست
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري نمونه قادر به نگهداري نمي باشد چرا كه در اين تست از گرانولوسيت هاي زنده استفاده ميشود
به اشتراک بگذارید