راهنمای بیماران
Neisseria Gonorrhoeae Culture & Smear
نام کامل ازمایش Neisseria Gonorrhoeae Culture & Smear
واحد تست
نمونه مايع بدن،ديس شارژ،چرك،سواب از ضايعات تناسلي،ترشحات پيشابراه،اندوسرويكس،

سواب گلو،سواب ركتوم،سديمان ml10اول از ادرار سانتريفوژ شده كه حداقل ۲ساعت پس از آخرين دفع ادرار گرفته شده باشد يا چند قطره اول ادرار نمونه اول صبح در مردان بدون علامت 

آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري نمونه ها نبايد در يخچال قرار داده شوند يا در معرض يك محيط سرد قرار گيرند اگر نمونه مستقيماً روي محيط تايرمارتين اينوكولوم شده بايد در اولين فرصت ممكن به آزمايشگاه ارسال و در انكوباتور CO2 يا candle jar قرار داده شود
به اشتراک بگذارید