راهنمای بیماران
اسکن آنومالی ر

آیا اسکن آنومالی را خانم دکتر هم انجام میدهند یا فقط آقای دکتر انجام میدهند؟

سلام با سونوگرافی تماس بگیرید ۵۶۳۴۹۳۳۲