راهنمای بیماران
آیا شما آزمایش NIPT انجام میدهید

آیا شما آزمایش NIPT انجام میدهید؟ بله از هفته دهم بارداری