راهنمای بیماران
Methylene Blue Stain
نام کامل ازمایش Methylene Blue Stain, Stool
واحد تست
نمونه  مدفوع تازه به صورت راندوم، سواب ركتوم
آمادگي بيمار  نمونه گيري بايد قبل از اعمال تشخيصي با باريم صورت گيرد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  يخچال
به اشتراک بگذارید