راهنمای بیماران
Mercury, Urine
نام کامل ازمایش Mercury, Urine
واحد تست μg/L

mmol/L

نمونه ادرار ۲۴ساعت
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  در ظرف مخصوص فاقد فلز نگهداري شود
به اشتراک بگذارید