راهنمای بیماران
Manganese
نام کامل ازمایش Manganese, Serum or Blood
واحد تست ng/ml

nmol/L

نمونه سرم، خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي بسياري از داروها از جمله والپورات و هيدرالازين سبب كاهش منگنز خون مي شوند
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید