راهنمای بیماران
Magnesium
نام کامل ازمایش Magnesium, Serum
واحد تست mg/dl

يا

mmol/L

نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي كه موجب كاهش منيزيم مي شوند عبارتند از ديورتيكها، بعضي از آنتي بيوتيكها و انسولين. داروهايي كه موجب افزايش منيزيم مي شوند عبارتند از داروهاي تيروئيد، آنت اسيدهاي حاوي منيزيم، مسهل ها و درمانهاي حاوي كلسيم
طريقه نگهداري نمونه را در يخچال قرار دهيد سرم جدا شده از سلولها در دماي C°۶-۲ براي چندين روز پايدار خواهد بود
به اشتراک بگذارید