راهنمای بیماران
Leishmaniasis Diagnostic Procedures
نام کامل ازمایش Leishmaniasis Diagnostic Procedures
واحد تست
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید