راهنمای بیماران
Lactose Tolerance Test
نام کامل ازمایش Lactose Tolerance Test
واحد تست mg/dl
نمونه پلاسما يا ادرار ۲۴ساعت
آمادگي بيمار بيمار بايد قبل از تست به مدت ۸ساعت ناشتا(معمولا” شبانه)باشد
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید