راهنمای بیماران
Lactate Dehydrogenase
نام کامل ازمایش Lactate Dehydrogenase, Serum
واحد تست U/L
نمونه سرم ،مايعات بدن
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي كاهش فيزيولوژيك LD سرم در هنگام مصرف داروهاي ضد صرع ممكن است ديده شودافزايش فيزيولوژيك LD سرم ممكن است به دنبال مصرف آميودارون،استروئيدهاي آنابوليك،دي كومارول،جنتامايسين،ايزوترتينوئين،متوتروكسات،

نيتروفورانتوئين،پني سيلامين،سولفي سوكسازول،والپوات و ساير داروها ديده شود اسيد اسكوربيك ممكن است سبب كاهش LDگردد 

طريقه نگهداري در دماي اتاق به مدت ۲ تا ۳روز پايدار است. فريز كردن نمونه ممنوع است
به اشتراک بگذارید