راهنمای بیماران
KOH Preparation
نام کامل ازمایش KOH Preparation
واحد تست
نمونه نمونه مناسب براي KOH همانند نمونه كشت قارچ است
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید