راهنمای بیماران
Immunoglobulin A
نام کامل ازمایش Immunoglobulin A
واحد تست  mg/dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي داروهاي سركوب كننده ايمني مثل استروئيدها ممكن است سبب كاهش ايمونوگلوبين ها از جمله IgA شوند درمان طولاني مدت با فني توئين يا پني سيلامين هم ممكن است سبب فقدان IgA شود
طريقه نگهداري اگر شك باليني به كرايوگلوبولينمي يا وجود ماكروگلوبولين ها وجود دارد نمونه بايد در C°۳۷ قرار داده شود اين گونه نمونه ها تا پيش از جداكردن سرم از لخته نمي بايست در يخچال گذاشته شوند
به اشتراک بگذارید