راهنمای بیماران
Hemoglobin, Unstable, Heat Labile Test
نام کامل ازمایش Hemoglobin, Unstable, Heat Labile Test
واحد تست
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید