راهنمای بیماران
Hemoglobin, Qualitative, Urine
نام کامل ازمایش Hemoglobin,

Qualitative, Urine

واحد تست  
نمونه ادرار راندوم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید