راهنمای بیماران
Hemoglobin, Plasma
نام کامل ازمایش Hemoglobin, Plasma
واحد تست  mg/dl
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار   در هنگام نمونه گيري بايد احتياطهاي لازم براي گرفتن نمونه بدون آسيب رساندن به گلبولهاي قرمز انجام گيرد
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري در صورتيكه آزمايش بلافاصله انجام نمي شود در اولين فرصت پلاسما را جدا و فريز كنيد
به اشتراک بگذارید