راهنمای بیماران
Hematocrit
نام کامل ازمایش Hematocrit
واحد تست
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري درصورتيكه بيشتر از ۴ساعت تاخير در انجام آزمايش باشد در يخچال نگهداري شود روش دستي بايد در عرض ۶ساعت پس از جمع آوري خون انجام شود اگر خون در حرارت اتاق نگهداري شود تورم گلبولهاي قرمز در عرض ۲۴-۶ساعت هماتوكريت و MCV را بالا مي برد شمارش گلبولي و اندكس هاي آنها به مدت ۲۴ساعت در C°۴ پايدار است
به اشتراک بگذارید