راهنمای بیماران
Ham Test
نام کامل ازمایش  Ham Test
واحد تست  
نمونه اريتروسيتهاي خون كامل با ضد انعقاد EDTA
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید