راهنمای بیماران
Glomerular Basement Mmbrane Antibody
نام كامل آزمايش Glomerular Basement Mmbrane Antibody
واحد تست E/U ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید