راهنمای بیماران
Gastrin
نام كامل آزمايش Gastrin,Serum
واحد تست n/gL
نمونه سرم(پلاسما قابل قبول نيست  (
آمادگي بيمار براي مقادير پايه نياز به ۱۲ ساعت ناشتايي از شب قبل است
زمان نمونه گيري براي secretin challenge test، به دنبال تزريق سكرتين پورسين(units/kg2) نمونه ها بعد از ۲،۵،۱۰،۱۵،۲۰و ۳۰ دقيقه گرفته ميشوند
تداخل داروئي داروهايي كه سطح گاسترين سرم را افزايش مي دهند شامل: آنت اسيدها،عوامل بلوك كنندهH­۲ مثل راني تيدين و مهار كننده هاي پمپ هيدروژن(امپرازول)

داروهايي كه سطح گاسترين سرم را كاهش مي دهند شامل:

آنتي كولينرژيك ها و ضدافسردگيهاي سه حلقه اي

طريقه نگهداري سرم در يك سانتريفوژ يخچال دار جدا و بلافاصله منجمد شود نمونه به مدت ۴ساعت در C°۴ و ۳۰روز در C°۲۰- پايدار خواهد بود براي نگهداري طولاني مدت، نمونه ها بايد در C°۷۰- قرار داده شوند سرم هايي كه ۴۸ ساعت در دماي C°۴ بوده اند تا ۵۰% كاهش فعاليت را نشان مي دهند
به اشتراک بگذارید