راهنمای بیماران
Gamma-Glutamyl Transferase
نام كامل آزمايش Gamma-Glutamyl Transferase, Serum
واحد تست units/L
نمونه سرم، مايع آسيت
آمادگي بيمار ايده آل اين است كه بيمار از ۸ساعت قبل از نمونه گيري ناشتا باشد در بيماراني كه فني توئين يا فنوباربيتال مصرف مي كنند به علت احتمال بالا رفتن آنزيم، تستهاي جايگزين شامل آلكالن فسفاتاز، لوسين آمينوپپتيداز يا ۵-نوكلئوتيداز ترجيح داده مي شود
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي كه باعث كاهش GGT

مي شوند عبارتند از آزاتيوپراين،استروژن هاي كونژوگه و  متوتروكسات. داروهايي كه باعث افزايش مي شوند عبارتند از استامينوفن،

آمينوگلوته تيمايد،فني توئين،فنوباربيتال،

كاربامازپين،دي فنيل هيدانتوئين،

استروژنهاي استريفيه،اينترفرون آلفا-n3،مدروكسي پروژسترون،OCP،فنوتيازين ها، استروپتوكيناز،و

الپروات سديم و الكل

طريقه نگهداري هموليز و تماس طولاني مدت با گلبولهاي قرمز تداخل ايجاد نمي كند نمونه به مدت ۱ماه در C°۴ و ۱سال در C°۲۰- پايدار است
به اشتراک بگذارید