راهنمای بیماران
Folic Acid
نام كامل آزمايش Folic Acid, Serum
واحد تست nmol/L

ng/ml

نمونه سرم
آمادگي بيمار بيمار بايد از شب قبل ناشتا باشد نمونه گيري بايد قبل از ترانسفوزيون يا شروع درمان با فولات انجام شود
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي الكل،آمينوپترين،

آمينوساليسيليك اسيد،آمپي سيلين،آنتي مالارياها،كلرامفنيكل، اريترومايسين،

استروژنها،OCP،

پني سيلين،فنوباربيتال،

فني توئين و تتراسايكلين ها

مي توانند سبب كاهش سطح فولات سرم و مگالوبلاستوز شوند 

طريقه نگهداري در دماي C°۴ براي ۲۴ساعت پايدار است درغير اينصورت فريز نماييد نمونه دور از نور نگهداري شود
به اشتراک بگذارید