راهنمای بیماران
Filariasis Diagnistic Procedures
نام كامل آزمايش Filariasis Diagnistic Procedures
واحد تست  
نمونه سرم يا پلاسما براي آزمايشات سرولوژيكَ؛ خون و يا مايع هيدروسل براي تشخيص اسمير
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري W.bancrifti و B.malayi عمدتاً شبانه هستند كه زمان مناسبي براي تشخيص در اسمير است
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید