راهنمای بیماران
Fecal Fat
نام كامل آزمايش Fecal Fat, Quantitative, 72Hour Collection
واحد تست g/24h
نمونه جمع آوري مدفوع به مدت۷۲ساعت معمولا” در روز چهارم،پنجم و ششم پس از شروع رژيم غذايي حاوي ۱۰۰ گرم چربي در روز
آمادگي بيمار رژيم حاوي چربي به ميزان g150-100 در روز از ۳روز قبل و در طي ۷۲ ساعت جمع آوري نمونه(مصرف باريم تداخل ايجاد مي كند)
زمان نمونه گيري ۷۲ ساعت ؛

دوره هاي كوتاهتر جمع آوري معمولا” قابل قبول نيستند

تداخل داروئي تنقيه و مسهل ها به خصوص روغن هاي معدني ممكن است نتايج آزمايش را تغيير دهند. Metamucil و باريم ممكن است سطوح چربي مدفوع را كاهش دهند
طريقه نگهداري در صورت تاخير در آناليز به صورت فريز برروي يخ
به اشتراک بگذارید