راهنمای بیماران
Estradiol
نام كامل آزمايش Estradiol, Serum
واحد تست pg/ml – pmol/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار مواجهه اخير با راديواكتيو ممكن است با كاوش RIA تداخل نشان دهد
زمان نمونه گيري در جنس مونث مرحله سيكل قاعدگي براي تفسير بايد ثبت شود
تداخل داروئي OCP و كلوميفن سبب كاهش سطوح سرمي E2 مي شوند.آدرنوركورتيكوستروئيدها، آمپي سيلين،داروهاي حاوي استروژن،فنوتيازينها و تتراسايكلين ها ممكن است سبب افزايش سطوح E2 شوند
طريقه نگهداري نمونه سرم در يخچال تا ۲۴ساعت يا فريزر تا ۲ماه پايدار خواهد بود
به اشتراک بگذارید