راهنمای بیماران
Epstein-Bar Virus Serology
نام كامل آزمايش Epstein-Bar Virus Serology
واحد تست  
نمونه سرم؛مغز استخوان براي تعيين كلوناليتي سلولهاي لنفاوي آلوده شده با EBV از طريق Southern Blot،CSF ،بافت
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید