راهنمای بیماران
Endomysial Antibodies
نام كامل آزمايش Endomysial Antibodies
واحد تست  
نمونه سرم؛ براي نمونه هاي اطفال حداقل ml25/0 مورد نياز خواهد بود
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید