راهنمای بیماران
Digoxin
نام كامل آزمايش Digoxin, Serum
واحد تست nmol/L

يا

ng/ml

نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري نمونه خون بايد حداقل۶ ساعت پس از تجويز آخرين دوز گرفته شود در بيماراني كه كاركرد طبيعي كليه دارند نيمه عمر متوسط ۴۸ساعت است
تداخل داروئي كينيدين از طريق كاهش دفع ديگوكسين و وراپاميل و آميودارون هم از طريق كاهش كليرانس سبب افزايش سطح ديگوكسين ميشوند.

داروهايي كه كليرانس ديگوكسين را كاهش مي دهند عبارتند از سيكلوسپورين،اسپيرونولاكتون و پروپافنون.

 

 داروهايي كه bioavailability ديگوكسين را كاهش   مي دهند عبارتند از متوكلوپراميد،كلستيرامين،كلستيپول،نئومايسين و سولفاسالازين.

ايندومتاسين،ديلتيازم،اريترومايسين،تتراسايكلين،ايتراكنازول،

 

نيكارديپين و تري آمترن غلظت سرمي ديگوكسين را افزايش ميدهند

طريقه نگهداري سرم را جدا و در يخچال نگهداري كنيد
به اشتراک بگذارید