راهنمای بیماران
Digitoxine
نام كامل آزمايش Digitoxine, Serum
واحد تست nmol/L

يا

ng/ml

نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري ۶ تا ۱۲ ساعت پس از دوز كه مطلوب آن ۶ ساعت است البته پس از تغيير دوزاژ بهترين زمان ۴۸تا۹۶ ساعت بعد است
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري سرم را جدا و در يخچال نگهداري كنيد
به اشتراک بگذارید