راهنمای بیماران
Delta(5)-Aminolevulinic Acid
نام كامل آزمايش Delta(5)-Aminolevulinic Acid, Urine
واحد تست mg/24h urine

يا

μmol/day

نمونه ادرار ۲۴ساعت
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي پني سيلين، باربيتوراتها و گريزوفولين ممكن است سبب افزايش ALA شوند
طريقه نگهداري نگهداري در يخچال يا فريزر براساس دستورالعمل آزمايشگاه مربوطه (دور از نور نگهداري شود)
به اشتراک بگذارید