راهنمای بیماران
Chlorid, Sweat
نام کامل ازمایش Chlorid, Sweat
واحد تست mmol / L
نمونه عرق
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید