راهنمای بیماران
Cerebrospinal Fluid Lactate
نام کامل ازمایش Cerebrospinal Fluid Lactate
واحد تست mg /day
نمونه مايع مغزي نخاعي
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري در دماي اتاق ناپايدار مي باشد
به اشتراک بگذارید