راهنمای بیماران
Cerebrospinal Fluid Glutamin
نام کامل ازمایش Cerebrospinal Fluid Glutamin
واحد تست  mg /dl
نمونه CSF
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید