راهنمای بیماران
Calcium, Serum
نام کامل ازمایش Calcium, Serum
واحد تست mg /dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  نمونه ناشتا ارجح است.كلسيم خون تغييرات ديورنال داشته به طوريكه حداكثر آن در ساعت ۵بعدازظهر و ۴ صبح است
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري بهتر است در ويال هاي درب دار جمع آوري شده و داخل يخچال نگهداري گردد.هموليز، ايكتر و ليپمي باعث تداخل با كلسيم مي گردند
به اشتراک بگذارید