راهنمای بیماران
CA 27.29
نام کامل ازمایش CA 27.29, Serum
واحد تست units/ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه بايد در يخچال نگهداري گردد
به اشتراک بگذارید