راهنمای بیماران
B-Type Natriuretic Peptide
نام كامل آزمايش B-Type Natriuretic Peptide
واحد تست Pg/ml
نمونه پلاسما،خون كامل براي روش هاي سريع تشخيصي
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري BNP در برخي از موارد، ادم ريه كه سريعاً رخ داده در مراحل ابتدايي ممكن است در حد طبيعي يا حتي پايين باشد
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در صورتيكه  نمي توان انجام آزمايش را ظرف مدت چند ساعت انجام داد بايد نمونه را فريز نمود
به اشتراک بگذارید