راهنمای بیماران
Ascorbic Acid
نام كامل آزمايش Ascorbic Acid,Serum or Plasma
واحد تست mg /dl
نمونه پلاسما يا لوكوسيت ها
آمادگي بيمار بيمار بايد ناشتا باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه گرفته شده را مي توان به مدت ۳۰ دقيقه در دماي C°۲۵ و مدت ۴ روز در دماي C°۲۰- نگهداري كرد
به اشتراک بگذارید