راهنمای بیماران
Antidiuretic Hormone
نام كامل آزمايش Antidiuretic Hormone, Plasma
واحد تست ng /L
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار بيمار بايد از مصرف موادي مانند نيكوتين، الكل،كافئين و ديورتيكها كه با ترشح ADH تداخل مي نمايند خودداري نمايد با توجه به پروتكل تشخيصي ممكن است به ناشتا بودن، محروميت از مصرف آب يا loading آب مورد نياز باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي كه سطوح ADH را بالا مي برند شامل:

استامينوفن،

باربيتوراتها،

داروهاي كولينرژيك،

استروژن،

نيكوتين و….

داروهايي كه سطوحADH را كاهش مي دهند عبارتند از الكل، عوامل بتاآدرنرژيك، آنتاگونيستهاي مورفين،فني توئين و….

طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید