راهنمای بیماران
Anion Gap
نام كامل آزمايش Anion Gap, Serum, Plasma or Urine
واحد تست mmol/L
نمونه سرم، پلاسما، ادرار
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مهار كننده هاي كربنيك انهيدراز مثل استازولاميد و همچنين ساليسيلات، اتانول و متانول مي توانند AG را افزايش دهند در حاليكه ليتيم، اسپيرونولاكتون و سولينداك موجب كاهش AG مي شوند
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید