راهنمای بیماران
Androstenedione
نام كامل آزمايش Androstenedione, Serum
واحد تست nmol/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار نمونه ناشتاي صبحگاهي ارجح است نمونه بايد يك هفته قبل يا بعد از دوره قاعدگي گرفته شود
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مصرف كورتيكوتروپين،كلوميفن و متيراپون ممكن است موجب افزايش ASسرم شود درحاليكه استروئيدها ممكن است سطح سرمي آنرا كاهش دهند
طريقه نگهداري نمونه سرم بايد فريز شود
به اشتراک بگذارید