راهنمای بیماران
Alpha1-Antitrypsin
نام كامل آزمايش Alpha1-Antitrypsin, Serum
واحد تست Mg/dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار بيمار ترجیحا  ناشتا باشد
زمان نمونه گيري در طي بيماري هاي حاد نمونه گيري صورت نگيرد
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري سرم را جدا كرده و در يخچال گذاشته يا فريز كنيد.
به اشتراک بگذارید