راهنمای بیماران
Alpha1-Acid Glycoprotein
نام كامل آزمايش Alpha1-Acid Glycoprotein, Serum
واحد تست Mg/dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار بيمار بايد ناشتا باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي گلوكوكورتيكوئيدها سبب افزايش و در مقابل

درمان با استروژن موجب كاهش AAG مي گردد

طريقه نگهداري نمونه را به مدت ۳روز در دماي C°۴ مي توان نگهداري نمود پس از اين مدت بايستي نمونه را در C°۲۰- فريز كرد و فقط يكبار قبل از انجام تست آن را ذوب نمود.
به اشتراک بگذارید