راهنمای بیماران
Aldosterone
نام كامل آزمايش Aldosterone, Serum or Plasma
واحد تست nmol/L
نمونه سرم يا پلاسما و در صورت لزوم كاتتريزاسيون جهت نمونه گيري از وريد آدرنال
آمادگي بيمار در صورت استفاده بيمار از داروهاي ضدفشار خون و ديورتيك حداقل از ۲هفته و ترجيحاً ۴-۶ هفته قبل از انجام تست قطع گردند.اگر بيماري داراي افزايش فشارخون و افزايش پتاسيم ادرار است از پروتكل غربالگري استفاده نماييد در اين موارد بيمار بايد از شب قبل ناشتا بوده و پس از ۴ساعت سرپا ايستادن نمونه گرفته شود
زمان نمونه گيري زمان نمونه گيري(صبح) و وضعيت بيمار قبل از    نمونه گيري  (ايستاده) احتياج به استاندار سازي دارد
تداخل داروئي داروهايي كه آلدوسترون سرم را افزايش مي دهند عبارتند از ديازوكسايد،

هيدرالازين،

نيتروپروسايد،

ديورتيكها،

مسهل ها،پتاسيم و اسپيرونولاكتون داروهايي كه كاهش مي دهند عبارتنداز فلودروكورتيزون،ايندرال، مهار

كننده هاي ACEمثل كاپتوپريل  و شيرين بيان

 

طريقه نگهداري نمونه برروي يخ به آزمايشگاه منتقل شده و هرچه سريعتر سرم و يا پلاسما در ويال هاي پلاستيكي فريز گردد.
به اشتراک بگذارید