راهنمای بیماران
Aldolase
نام كامل آزمايش Aldolase, Plasma or Serum
واحد تست units/L
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي عوامل هپاتوتوكسيك موجب افزايش و فتوتيازين ها موجب كاهش سطوح آلدولاز سرم مي شوند
طريقه نگهداري سرم بايد هرچه سريعتر جداشده و فريز گردد و تا زمان انجام تست در دماي C°۲۰- نگهداري گردد . اضافه نمودن اسيدبوريك باعث ثبات آلدولاز مي گردد
به اشتراک بگذارید